Úvod


Úvod

Vítame Vás na stránke spoločnosti ALTERNATÍVA, s.r.o. ktorá sa zaoberá poskytovaním komplexných služieb v oblasti správy bytových domov. Naša spoločnosť túto činnosť vykonáva od roku 2001, svoje služby poskytuje na profesionálnej úrovni v záujme odbremenenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov od starostí spojených s procesom prevádzky a údržby bytového domu. Vychádzame zo skúseností, kedy partnerský prístup je zárukou úspešnej vzájomnej spolupráce zainteresovaných strán.

Správu bytov a nebytových priestorov vykonávame na základe
 • zmluvy o výkone správy ( pre vlastníkov bytov )
 • mandátnej zmluvy ( pre spoločenstvá vlastníkov bytov )
Naša spoločnosť obytné domy spravuje na princípe spolupráce s vlastníkmi prostredníctvom zástupcov vlastníkov. Zástupcovia vlastníkov sú pravidelne informovaní
o plánovaných prácach v rámci údržby a opráv bytového fondu, o finančných pohyboch na bankových účtoch , odsúhlasujú preplácanie dodávateľských faktúr, konzultujú so správcom možnosti zlepšenia hospodárenia domu atď.

V rámci našej ponuky sa zaväzujeme zabezpečovať všetky práce
 • v ekonomicko-správnej oblasti, ako sú vedenie evidencie platieb a výdavkov vlastníkov, vystavenie zálohových prepisov za jednotlivé služby ako i ročného vyúčtovania, pasportizáciu objektu, bytov a spoločných priestorov, vedenie podvojného účtovníctva na domy, financovanie a rozpočet, vrátane daňového výkazníctva, úhrady poistného a ostatné činnosti vyplývajúce zo správy budov.
 • v technickej oblasti, ako sú údržba a oprava spoločných priestorov a zariadení
 • v potrebnej miere a rozsahu alebo na základe požiadaviek väčšiny vlastníkov a v súlade s prepismi o technických zariadeniach, bezpečnosti
  a ochrane zdravia pri práci a predpismi o požiarnej ochrane, pravidelne obhliadky domov spojených s odstraňovaní drobných závad, revízie
  a odborné prehliadky vybraných technických zariadení ( výťahov, plynových kotlov, komínov, elektrických zariadení, požiarnych prístrojov
  a hydrantov, prípadne ďalších zariadení podliehajúcich zo zákona povinným revíziám a odborným prehliadkam ),
 • uzatvorenie zmlúv s dodávateľmi energií a médií, pravidelné odpočty meračov energií, ich vyhodnocovanie a kontrola spotreby, zabezpečenie havarijnej služby.
Ponúkame Vám taktiež zabezpečenie komplexnej rekonštrukcie obytného domu počnúc od oznámenia spoločného rozhodnutia vlastníkov investovať do obnovy domu až po kolaudáciu hotovej stavby. Naša ponuka obsahuje zaobstaranie projektovej dokumentácie, vybavenie všetkých potrebných povolení, výber dodávateľa
( za prítomnosti vlastníkov ), zmluvné zabezpečenie rekonštrukcie, inžiniersku činnosť počas obnovy, zabezpečenie výhodného dlhodobého úveru na obnovu domu bez záložného práva na nehnuteľnosť.

V rámci ostatných služieb obstaráme aj energetickú certifikáciu budov, znalecké posudky.

Pomôžeme pri transformácii spoločenstva vlastníkov bytov na správu.
Slovak