Dokumenty


 Vyhláška URSO 

(Pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla)
Vyhlášku URSO č.630/2005 Z.z. od 01.01.2010 nahradzuje vyhláška 358/2009 !
Túto vyhlášku si môžete stiahnuť a vytlačiť vo formáte .pdf

stiahnuť
 Zmluva o výkone správy 

 Zmluvu si môžete stiahnuť a vytlačiť

 vo formáte .doc


Stiahnuť
 Objednávka 

                                                                                                                                                                            

                                                                   Stiahnuť       

 Túto objednávku si môžete stiahnuť

 vo formáte .doc

 


 

  Vzor :

                  Nám.Kossútha è.12

OR OS Nitra, odd.Sro.vložka č.10410/N                                                                       945 01 Komárno

___________________________________________________________________________

 

  

O b j e d n á v k a :

  

            Meno : .................................................................................vlastník – dôverník

 

            Adresa : ...............................................................................č.bytu : .................

 

 

Objednávame u Vás vykonanie prác z fondu generálnych opráv.

 

 

P o p i s    p r á c

 

 

1.: ..................................................................................................................................................

 

2.: ..................................................................................................................................................

 

3.: ..................................................................................................................................................

 

4.: ..................................................................................................................................................

 

5.: ..................................................................................................................................................

 

6.: ..................................................................................................................................................

 

7.: ..................................................................................................................................................

 

8.: ..................................................................................................................................................

 

9.: ..................................................................................................................................................

 

10.: ................................................................................................................................................

 

  

                      V Komárne : ....................                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  čitateľný podpis

                                                                                                       vlastníka - dôverníka    .........................                  

 

 

Slovak