Cenník

Sadzba za poskytovanie požadovaných úkonov s platnosťou od 1.07.2014
Činnosť Cena v € DPH Spolu
1. Výkon správy 4,77 0.95 5,72 €
2. Vydanie súhlasu k stavebným úpravám 16,67 3,33 20,-€
3. Vydanie kópie kúpnej zmluvy a výkon správy 4,17 0,83 5,-€
4. Vydanie potvrdení na žiadosť majiteľa bytu 4,17 0,83 5,-€
5. Potvrdenie o užívacom povolení a veku domu pre vlastníkov bytov, pre znalcov a iných 20,84 4,16 25,-€
6. Vydanie fotokópie faktúr 4,17 0,83 5,-€
7. Vydanie výkresovej dokumentácie k  stavebným úpravám 16,67 3,33 20,-€
8. Písomné vypracovanie splátkového kalendára 16,67 3,33 20,-€
9. Príprava podkladov k písomnému hlasovaniu:
    za každý bytový dom 80,- 16,- 96,-€
    za každý byt v dome 1,- 0,20 1,20 €
10. Správa úveru a predkladanie podkladov pre banky v spojitosti s úvermi €/rok 50,- 10,- 60,-€
11. Inžinierska činnosť pri rekonštrukcii, oprave, modernizácie obytného domu z rozpočtových nákladov
1000 € až 10 000 € 3 %
10 000 € až 20 000 € 2,5 %
20 000 € až 100 000 € 2,0 %
od 100 000 € 1,5 %
12. Zmena vlastníka bytu 16,67 3,33 20,-€
13. Zaslanie upomienky, opätovné zaslanie pošty po prvom neprevzatí, zaslanie pošty na inú adresu ako je adresa bytu na žiadosť vlastníka-doporučene 1,67 0,33 2,-€
14. Sprostredkovanie drobných opráv vlastníkom 1,67 0,33 2,-€
15. Vydanie fotokópií 1,67 0,33 2,-€
Slovak